ANBI Cormeta

Cormeta, zwem- en sportvereniging voor mensen met een visuele beperking
 
ANBI : RSIN/ Fiscaal nummer 8056.94.444 
 
Het bestuur van Cormeta wordt momenteel gevormd door  Henk Nobel (penningmeester), Mirjam van Wijk (secretaris), Wolter Kramer, Jean Poppes en Rank Wolkers (beide algemeen bestuurslid). De rol van voorzitter is momenteel vacant.

Bezoekadres: Cormeta heeft geen vestigingslocatie.

De bestuursleden komen op verschillende plaatsen bij elkaar.
 
 

De activiteiten vinden op verschillende locaties plaats,
behoudens de zwemactiviteit die in zwembad De Meerkamp te Amstelveen wordt georganiseerd, waar Cormeta een maal per week voor een uur het zwembad afhuurt.
 
 
 
Contactgegevens:
 
 
Cormeta
mail: info@cormeta.nl
 
 
 

Voorzitter: Vacant
Mail: info@cormeta.nl
 
 
Secretaris: Mirjam van Wijk
Mail: secretaris@cormeta.nl
 
Penningmeester:
Henk Nobel
Mail: hj.nobel@kpnmail.nl
 
 
 
Beleidsplan
 

 
1. Doelstelling:
 
De vereniging heeft ten doel de bevordering van de belangstelling voor, en de

beoefening van de zwemsport en andere sporten, één en ander in de ruimste zin

genomen, door visueel gehandicapten. Zij tracht dit doel te bereiken met alle daartoe  geëigende geoorloofde middelen. (artikel 1 uit het reglement, koninklijk goedgekeurd  op 7 mei 1974)

2. Actueel beleid:

Cormeta organiseert op dit moment drie activiteiten voor mensen met een visuele

handicap. De feitelijke uitvoering van de activiteit berust bij een blinde of slechtziende

coördinator (actief lid), ondersteund door een of meer ziende vrijwilligers.

Zwemmen. Wekelijks op een vaste lokatie (uitgezonderd de vakanties), waar voor een uur het zwembad wordt afgehuurd, zodat blinde en slechtziende mensen in een
 

rustige en veilige omgeving (onder toezicht van een zwem-instructeur en ziende

vrijwilligers) vrij kunnen zwemmen of zwemles kunnen nemen. Met koffie en samenzijn

en het uitwisselen van ervaringen in brede zin achteraf.

Tandemmen.
Meestal zeven tochten per jaar (dit hangt af van de weersomstandigheden),
 

in de maanden april tot en met november. Uitgebreide pauzes geven gelegenheid tot

samenzijn en het uitwisselen van ervaringen in brede zin. De tocht wordt uitgezet door

een ziende vrijwilliger en de coördinator. Het gaat om wisselende tochten rond

Amsterdam. Ziende vrijwilligers fungeren als voorrijder en houden toezicht op een

veilig verloop van de activiteit. Reparaties aan de tandems worden verricht door

ziende vrijwilligers. Onderhoud aan de tandems wordt uitgevoerd door een externe,

vrij gevestigde rijwielhandelaar.

Wandelen.
Maandelijks.
De tochten worden uitgezet door een ziende vrijwilliger en de
 
coördinator. Het gaat om wisselende tochten, meestal in de provincie Noord-Holland.

Uitgebreide pauzes geven gelegenheid tot samenzijn en het uitwisselen van

ervaringen in brede zin. Ziende vrijwilligers fungeren als begeleider en houden

toezicht op een veilig verloop van de activiteit.

3. Werkzaamheden voor uitvoering van beleid

De Algemene ledenraad wordt gevormd door die actieve leden die aanwezig zijn

tijdens de uitgeschreven vergadering. Het hoogste orgaan binnen de vereniging wordt

gevormd door de Algemene Ledenraad. De Algemene Ledenraad komt een maal per

jaar bijeen.

Tijdens de vergadering brengt het bestuur verslag uit van haar handelingen in het

afgelopen jaar. Brengt de kascommissie verslag uit van de controle van de boeken.

Wordt, na goedkeuring van het verslag van de kascommissie, door de leden décharge

verleend aan het bestuur voor het gevoerde beleid van het voorgaande boekjaar.

Daarmee wordt ook het financiële jaarverslag goedgekeurd. Tijdens de vergadering

wordt de nieuwe kascommissie benoemd. De Algemene Ledenraad keurt ook het

jaarverslag goed.

Tijdens de vergadering kunnen bestuur en leden onderwerpen aan de orde stellen

waarna, zonodig, een stemming plaatsvindt. (Statuten, artikel 13)

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en (liefst)

twee algemene leden. Het bestuur komt drie of vier keer per jaar bijeen. Het bestuur heeft de

dagelijkse leiding. Bestuursleden beschikken over saldi bij banken. Zij

vertegenwoordigen de vereniging naar derden. Zij onderhouden contact met de leden

inzake algemene onderwerpen. Zij roepen de Algemene Ledenraad bijeen. Zij stellen

de concept-agenda op. Zij schrijven het concept-jaarverslag en het concept-financiele

jaarverslag. Zij overhandigen de boeken ter controle aan de kascommissie. (Statuten, artikel 12)

Coördinatoren zijn blinde of slechtziende actieve leden. De coördinatoren organiseren

afzonderlijk de drie activiteiten. Zij kiezen er zelf voor of zij de ondersteuning inroepen

van ziende vrijwilligers. Zij trekken de vrijwilligers aan. Zij onderhouden het contact

met die leden die zich hebben ingeschreven voor die betreffende activiteit. Bij

problemen nemen zij contact op met de bestuursleden. Het is de bedoeling dat, een

maal per jaar, in mei, bestuursleden en co?rdinatoren gemeenschappelijk overleg

hebben.

4. Werving van fondsen

Geldmiddelen van de vereniging worden gevormd door:

Contributie van de leden, donaties, subsidies, erfstellingen, legaten, schenkingen,

toevallige baten, renten uit lopende rekeningen.

5. Het beheer van fondsen en vermogen

De vereniging beschikt niet over eigen gebouwen of terreinen.

De enige goederen die de vereniging in gemeenschappelijk eigendom bezit, zijn tien

tandem-fietsen, waarvan er twee recentelijk zijn geschonken. De anderen zijn langer

dan vijf jaar geleden aangeschaft of geschonken.

Fondsen en vermogen worden beheerd door de penningmeester, met verantwoording

naar de overige bestuursleden.

Fondsen en vermogen worden aangehouden op de betaal- en spaarrekeningen ten

name van de vereniging.

De boeken worden jaarlijks gecontroleerd door de kascommissie, daartoe aangesteld

door de Algemene Ledenraad.

6. Besteding van fondsen en vermogen

Alle bestuursleden, coördinatoren, ondersteunende vrijwilligers en overige

vrijwilligers verrichten hun werkzaamheden om niet.

Met fondsen en vermogen worden de kosten van de tandemactiviteit en de door

bestuursleden gemaakte kosten betaald. Incidenteel ook kosten die voorkomen uit de

zwem- en wandelactiviteit. Zijnde aanschaf-, onderhouds- en reparatiekosten voor de

tandem-fietsen. Algemene kopieerkosten. Kopieerkosten en verzendkosten

jaarverslag, Kosten i.v.m. organisatie Algemene Ledenvergadering. Incidenteel kosten

aan attenties gewaardeerde leden of vrijwilligers. Kosten i.v.m. uitvoering

bestuursvergaderingen.

Beleidsplan opgemaakt op 25 november 2013
 


Financiële stukken
 
 Jaarverslagen zijn te vinden op de pagina archief jaarverslagen