Vertrouwenspersoon en gedragscodes

Vertrouwenspersonen
Cormeta heeft vertrouwenspersonen. Lees meer op de pagina vertrouwenspersonen
 

 
Gedragscode

Om veel werk te besparen, heeft het bestuur de gedragscodes van NOC/NSF overgenomen en voor onze vereniging vastgesteld. Dit is de reden dat er ook zaken in de gedragscode staan die binnen Cormeta niet van toepassing zijn.

Hieronder volgt eerst onze gedragscode voor bestuursleden en vrijwilligers en daarna de gedragscode voor onze sporters:

 Een trainer, coach of begeleider:

 • Zorgt voor een veilige omgeving.
  • Schep een omgeving en sfeer waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren.
  • Hou je aan de veiligheidsnormen en -eisen.
 • Kent en handelt naar de regels en richtlijnen.
  • Zorg dat je op de hoogte bent van de regels en richtlijnen en pas ze ook toe.
  • Stel ook je sporters in staat om er meer over te weten te komen. Neem ze bijvoorbeeldmee naar voorlichtingsbijeenkomsten over doping, matchfixing of seksuele intimidatie.
  • Meng je niet oneigenlijk indopingcontroleprocedures of –onderzoeken.
 • Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies.
  • Vermeld alle relevante feiten bij je aanstelling als trainer, coach of begeleider. Je kunt bovendien een verklaring omtrent gedrag VOG overleggen.
 • Is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid, en misbruikt zijn positie niet.
  • Gebruik je positie niet om op onredelijkeof ongepaste wijze macht uit te oefenen.
  • Onthou je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, aanrakingen en/of seksueel misbruik.
  • Geen enkele seksuele handeling, contact en/of relatie met minderjarigen is geoorloofd.
  • Je hebt een meldplicht over seksuele intimidatie en misbruik.
 • Respecteert het privéleven van de sporter.
  • Dring niet verder binnen in het privéleven van sporters  dan noodzakelijk.
  • Ga met respect om met de sporter en met de ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals kleedkamers, douches of hotelkamers.
 • Tast niemand in zijn waarde aan.
  • Onthou je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedrag.
  • Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.
  • Sluit niemand buiten en wees tolerant.
 • Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht.
  • Gedraag je hoffelijk en respectvol, onthou je van grievende en/ of beledigende opmerkingen.
 • Neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten dat in strijd is met de integriteit van de sport.
  • Krijg je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur.
 • Ziet toe op naleving van regels en normen.
  • Zorg dat iedereen de reglementen, huisregels en gedragscode naleeft.
 • Ziet toe op naleving van regels en normen.
  • Zorg dat iedereen de reglementen, huisregels en gedragscode naleeft.
 • Is open en alert op waarschuwingssignalen. Wees waakzaam en alert
  • op signalen en aarzel niet om die door te geven aan het bestuur of de vertrouwens(contact)persoon en/ of contact op te nemen met het Centrum Veilige Sport Nederland.
 • Is voorzichtig.
  • Stel nooit informatie beschikbaar die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen.
  • Wed niet op de sport waar jij bij betrokken bent.
 • Drinkt tijdens het coachen geen alcohol en spreekt met jeugdteams af dat er geen alcohol wordt gedronken.

 

De sporter:

 • Is open.
 • Respecteert anderen.
 • Respecteert afspraken.
 • Gaat netjes om met de omgeving.
 • Blijf van anderen af.
 • Houdt zich aan de regels.
 • Tast niemand aan in zijn of haar waarde.
 • Discrimineert niet.
 • Is eerlijk en sportief.
 • Vecht op de mat of in de ring, maar niet daarbuiten.
 • Meldt overtredingen van deze gedragscode bij het bestuur en/of de vertrouwenscontactpersoon van de sportvereniging of je sportbond. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland. NB: Heeft iemand iets vertrouwelijk met je gedeeld, bel dan bijvoorbeeld met het Centrum Veilige Sport Nederland. We bespreken dan wat je kunt doen.
 • Drinkt na het sporten met mate alcohol en drinkt niet als hij of zij nog moet deelnemen aan het verkeer.

 Wij vertrouwen erop dat onze bestuursleden en vrijwilligers en onze sporters deze regels kennen, ernaar handelen en zullen respecteren.