Vertrouwenspersoon en gedragscodes

Het bestuur van Cormeta wil een aantal zaken binnen de vereniging officieel gaan regelen

Wij willen onder andere een vertrouwenspersoon gaan aanstellen.

Daarnaast willen we, om een stukje veiligheid voor onze leden vast te leggen, alle bestuursleden en alle vrijwilligers vragen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) bij Cormeta aan te leveren. De bestuursleden en de vrijwilligers ontvangen hier nog nadere informatie over.

Het is voor ons als vereniging voor visueel beperkten mogelijk om het aanvragen van VOG’s via Gehandicaptensport Nederland gratis te regelen. Uiteraard kan dit alleen als de betreffende personen ons hun toestemming en medewerking verlenen.

Een eerste stap in dit traject betreft het vastleggen en bekendmaken van een gedragscode voor bestuursleden en vrijwilligers binnen onze vereniging en een gedragscode voor onze sporters.

Om veel werk te besparen, heeft het bestuur de gedragscodes van NOC/NSF overgenomen en voor onze vereniging vastgesteld. Dit is de reden dat er ook zaken in de gedragscode staan die binnen Cormeta niet van toepassing zijn.

Hieronder volgt eerst onze gedragscode voor bestuursleden en vrijwilligers en daarna de gedragscode voor onze sporters:

 

Een trainer, coach of begeleider:

-Zorgt voor een veilige omgeving. Schep een omgeving en sfeer waarin

sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Hou je aan

de veiligheidsnormen en -eisen.

-Kent en handelt naar de regels en richtlijnen. Zorg dat je op de hoogte

bent van de regels en richtlijnen en pas ze ook toe. Stel ook je sporters

in staat om er meer over te weten te komen. Neem ze bijvoorbeeld

mee naar voorlichtingsbijeenkomsten over doping, matchfixing of

seksuele intimidatie. Meng je niet oneigenlijk in

dopingcontroleprocedures of –onderzoeken.

-Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies.

Vermeld alle relevante feiten bij je aanstelling als trainer, coach of begeleider. Je kunt bovendien een verklaring omtrent gedrag VOG overleggen.

-Is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid,

en misbruikt zijn positie niet. Gebruik je positie niet om op onredelijke

of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthou je van elke vorm van

(machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend

gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, aanrakingen en/of

seksueel misbruik. Geen enkele seksuele handeling, contact en/of

relatie met minderjarigen is geoorloofd. Je hebt een meldplicht over

seksuele intimidatie en misbruik.

-Respecteert het privéleven van de sporter. Dring niet verder binnen in

het privéleven van sporters  dan noodzakelijk. Ga met respect om met

de sporter en met de ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals

kleedkamers, douches of hotelkamers.

-Tast niemand in zijn waarde aan. Onthou je van discriminerende,

kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedrag. Maak geen

onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid,

ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of

andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

-Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en

uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht. Gedraag je

hoffelijk en respectvol, onthou je van grievende en/ of beledigende

opmerkingen.

-Neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten dat in strijd is met de integriteit van de sport.

Krijg je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur.

-Ziet toe op naleving van regels en normen. Zorg dat iedereen de

reglementen, huisregels en gedragscode naleeft.

-Ziet toe op naleving van regels en normen. Zorg dat iedereen de

reglementen, huisregels en gedragscode naleeft.

-Is open en alert op waarschuwingssignalen. Wees waakzaam en alert

op signalen en aarzel niet om die door te geven aan het bestuur of de

vertrouwens(contact)persoon en/ of contact op te nemen met het

Centrum Veilige Sport Nederland.

-Is voorzichtig. Stel nooit informatie beschikbaar die nog niet openbaar

is gemaakt en kan worden gebruikt voor het plaatsen van

weddenschappen. Wed niet op de sport waar jij bij betrokken bent.

-Drinkt tijdens het coachen geen alcohol en spreekt met jeugdteams af

dat er geen alcohol wordt gedronken.

 

De sporter:

-Is open.

-Respecteert anderen.

-Respecteert afspraken.

-Gaat netjes om met de omgeving.

-Blijf van anderen af.

-Houdt zich aan de regels.

-Tast niemand aan in zijn of haar waarde.

-Discrimineert niet.

-Is eerlijk en sportief.

-Vecht op de mat of in de ring, maar niet daarbuiten.

-Meldt overtredingen van deze gedragscode.

deze code bij het bestuur en/of de vertrouwenscontactpersoon van de

sportvereniging of je sportbond. Voor vragen en meldingen kun je ook

terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland. NB: Heeft iemand iets

vertrouwelijk met je gedeeld, bel dan bijvoorbeeld met het Centrum

Veilige Sport Nederland. We bespreken dan wat je kunt doen.

-Drinkt na het sporten met mate alcohol en drinkt niet als hij of zij nog

moet deelnemen aan het verkeer.

 

Wij vertrouwen erop dat onze bestuursleden en vrijwilligers en onze sporters deze regels kennen, ernaar handelen en zullen respecteren.