Jaarverslag 2014

Jaarverslag Cormeta 2014

Van de voorzitter?

Beste sporters, sportsters en vrijwilligers,

Allereerst wens ik u allen een gezond en sportief 2015 en ik hoop dat datgene dat u zichzelf 

toewenst mag uitkomen.

Ook afgelopen jaar is er weer veel gesport, maar daar leest u in dit jaarverslag het nodige zeker 

over.

We nemen dit jaar afscheid van onze penningmeester Selahattin K?se. Hij heeft zich uitstekend 

van zijn taak gekweten en we zullen hem missen. Bedankt Selahattin!  Maar er is Pascal de 

Jongh, die zijn taak overneemt. Hartelijk welkom Pascal, fijn dat je dit wilt doen.  Nee, er waren 

geen feesten afgelopen jaar, maar ik hoop dat het zwemmen, tandemen en wandelen voor u een 

feest op zich was en blijft. Ik besluit dit korte stukje met de wens dat 2015 weer net zo sportief, 

maar vooral ook gezellig wordt, bij al onze takken van sport. Veel plezier, weinig, of liever, geen 

blessures en een hartelijke groet van uw voorzitter.

Dick van der Maat, voorzitter

Activiteit zwemmen

Op zaterdagochtend heel vroeg, het is nog bijna nacht, gaan er op verschillende plaatsen in 

Amsterdam, Amstelveen, Uithoorn, Mijdrecht, Aalsmeer, Landsmeer, Almere en Abcoude 

wekkers af en springen er mensen uit bed om zich te spoeden naar zwembad ?De Meerkamp? in 

Amstelveen. Waarom zo vroeg op de vrije zaterdag? Omdat dat de enige gelegenheid is voor 

blinden en slechtzienden in de regio Amsterdam om in een veilige omgeving en met deskundige 

begeleiding de zwemsport te beoefenen. 

Al om kwart voor acht zijn Anja en Hans Jagtenberg druk in de weer om in het diepe bad lijnen 

uit te leggen, zodat alle zwemmers alleen of samen met één of twee anderen in een eigen baan 

kunnen zwemmen, waarbij de lijnen ervoor kunnen zorgen dat ook wie niet goed kan zien toch 

recht naar de overkant kan zwemmen, zonder botsingen met anderen. Vervolgens gaat Anja het 

water in om zwemles te geven, terwijl Hans vanaf de kant toezicht houdt en instructies geeft. 

Tegelijk houdt hij de deur van de zwemhal in de gaten om zo nodig iemand van de douches naar 

het zwembassin te begeleiden en een baan toe te wijzen. 

Ronald Schreurs stelt zich op aan de andere kant van het diepe bad, waar hij vanaf de kant 

Guido de Jongh en Annefleur Schellekens coacht om hen voor te bereiden op het 

zwemvaardigheidsdiploma. Beiden haalden op 21 juni het zwemvaardigheidsdiploma 1. Op 

diezelfde dag deed Egmond Schmidt met goed resultaat examen voor hebt zwemdiploma B. 

Helaas betekende dat meteen zijn afscheid van het Cormeta-zwemmen, omdat het voor hem te 

bezwaarlijk is om zo vroeg op zaterdagochtend van Almere naar Amstelveen te reizen.

Als nieuwe leden meldden zich Paul Vloothuis en Peter van Marle. Zij konden al zwemmen, 

maar soms krijgt Peter toch nog wat aanwijzingen van Anja of Hans om zijn zwemslag nog wat 

te verbeteren. Riet Ruth kon na de zomer niet meer naar zwembad ?De Meerkamp? komen, 

omdat het aanvullend openbaar vervoer in Amstelveen op zaterdag pas na acht uur ?s morgens 

mensen kan vervoeren. Het is erg jammer dat een enthousiaste zwemster hierdoor geen gebruik 

meer kan maken van de door Cormeta geboden aangepaste zwemgelegenheid. Pogingen om voor 

dit uitzonderlijke probleem bij de gemeente Amstelveen een regeling te bewerkstelligen, hebben 

tot nu toe niet tot het gewenste resultaat geleid.

De weinige keren dat Hans en Anja Jagtenberg niet op zaterdag beschikbaar waren, kon een 

beroep worden gedaan op Nel Swart en Annie Oudshoorn, maar Annie heeft te kennen gegeven 

dat zij wegens haar gevorderde leeftijd niet langer beschikbaar is.

Pogingen om nieuwe zweminstructeurs aan te trekken hebben in 2014 geen gegadigden 

opgeleverd. Op 22 januari werd deze behoefte door een Cormeta-delegatie kenbaar gemaakt bij 

een Themabijeenkomst georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB). 

Op 23 september deed de zwemco?rdinator een oproep voor het werven van nieuwe vrijwilligers 

via Radio Noord-Holland. De secretaris van Cormeta probeerde via de opleiding Sport en 

Bewegen van de Hogeschool Inholland in contact te komen met mogelijke nieuwe 

zweminstructeurs.

Daarnaast had hij meerdere malen contact met de studiebegeleider van de Academie van 

Lichamelijke Opvoeding van de Hoge school van Amsterdam over onze vraag naar een aspirant-

zwemcoach. Ook in de afgelopen jaren is al het nodige ondernomen om ons instructie-

/begeleidingsteam uit te breiden, maar dat blijkt dus heel moeilijk te zijn en dat baart de 

zwemafdeling van Cormeta grote zorgen.

Wij zijn dan ook onze instructeurs: Hans en Anja Jagtenberg en Ronald Schreurs en Anjo Piet 

die één van onze blinde zwemmers in het water en in het zwembad begeleidt, heel erkentelijk 

voor hun inzet. De zwemgroep heeft die erkentelijkheid in december laten blijken door royaal 

bij te dragen aan een kerstattentie voor deze vrijwilligers.

Enkele zwemmers komen op zaterdagochtend naar ?De Meerkamp? met het openbaar vervoer, 

anderen komen met het aanvullend openbaar vervoer, maar waar dat al op dit vroege tijdstip 

rijdt, is het toch niet altijd een garantie dat men vroeg genoeg bij het zwembad aankomt, om nog 

daadwerkelijk te kunnen zwemmen. We zijn dan ook heel blij met Judith Seebus, Clair Fung 

Kin en Pascal de Jongh die vrijwel wekelijks Cormeta-leden van hun huis naar het zwembad en 

vice versa brengen.

Het wekelijkse Cormeta-zwemuur betekent voor blinden en slechtzienden niet alleen een 

mogelijkheid om sportief bezig te zijn in een wereld die voor hen verder niet zoveel gelegenheid 

biedt tot onbelemmerd bewegen, het stelt hen ook in staat om samen met anderen actief te zijn in 

stilte, of al keuvelend en om tijdens het douchen en het koffie drinken na afloop van het 

zwemuur even lekker bij te praten.

Amsterdam 14 januari 2015. 

Marianne Polderman-Kortekaas, co?rdinator.zwemmen

Activiteit wandelen

Ook in 2014 werd er door onze leden weer elke laatste zondag van de maand enthousiast 

gewandeld. Het weer heeft ons gelukkig geen enkele keer genoodzaakt van de wandeling af te 

zien, al maakte de vele regen in augustus en de daardoor modderige en sompige grond onze 

wandeling in de bossen rond Zeist toen wel wat zwaarder dan gewenst.

Naast het gezellige karakter van onze wandelingen hebben ze ook een heel nuttige functie. 

Bewegen in de buitenlucht is sowieso goed voor een mens, maar ook het sociale aspect moet niet 

worden onderschat. Doordat je een hele dag met elkaar optrekt, verdiepen de gesprekken zich 

vaak en leren we onderling veel van elkaar. En natuurlijk zouden we niet kunnen wandelen 

zonder onze groep enthousiaste en heel trouwe begeleiders, van wie we gelukkig nooit het gevoel 

hebben dat ze uitsluitend voor ons plezier mee gaan.

We kijken dan ook terug op een fijn wandeljaar. 

Gerda Schuddeboom, co?rdinator wandelen

Activiteit tandemen

Lieve mensen,

?Wij weten dat de voorrijders dit echt zelf willen dus hebben wij geen medelijden met deze 

personen als zij een keer door weer en wind moeten trappen. Uiteraard is er wel het besef dat 

zonder deze voorrijders een route niet gereden kan worden.

Onze dank gaat dit jaar dan ook specifiek uit naar alle voorrijders maar in het bijzonder naar 

Jan en Netty die weer een goede organisatie hebben neergezet. Zonder deze 2 bijzondere mensen 

was het niet gelukt om ook het jaar 2014 weer met veel plezier te fietsen. Uiteraard kunnen ook 

zij niet zonder hulp, maar die was er volop. Mede door de eigenwijsheid van de organisatie (Jan, 

Netty en Ron) hadden we dit jaar besloten om ook in de vakantie periode(juli-augustus) een 

fietsroute te plannen. Wonder boven wonder waren deze dagen zeer goed gevuld zodat in 2015 

ook weer getracht zal worden deze data mee te nemen in het fietsschema.

De planning voor 2014 was: 6 april, 11 mei,1juni, 6 Juli, 3 augustus, 7 september, 5 oktober en

2 november. Met uitzondering van 11 mei (heel slecht weer en moederdag) werden alle routes 

enthousiast gereden. Wel was het jammer dat in de laatste tocht een ongeval plaats vond waarbij 

onze Jan lichtelijk gewond raakte. Gelukkig kunnen wij nu stellen dat Jan er weer helemaal 

boven op is gekomen.

Mede door de samenwerking met de voorrijders zijn er weer nieuwe routes ontdekt en gereden, 

waarbij wij als niet/slecht zienden heel blij zijn. Onze dank gaat daarom vooral uit naar diegene 

die de moeite hebben genomen om één of meerdere zondagen als voorrijder met ons de weg op te 

zijn gegaan en diegene die een alternatieve route voor ons hebben samengesteld.

Matthieu en Jan zijn een half jaar bezig geweest om bij Stichting "het Schiphol fonds ", subsidie 

te krijgen voor een paar nieuwe tandems. Op 18 september was het zover en kregen wij een 

bedrag van  3000,- euro overhandigt, voor dit bedrag konden wij 2 nieuwe tandems kopen. Deze 

zijn afgeleverd na de laatste tandem tocht. Dus in april kan iedereen ze bekijken. Matthieu, 

hartelijk dank  voor je hulp bij de aanvraag! En Ditty bedankt voor de geboden ondersteuning!

De data?s voor 2015 zijn vastgesteld en wij hebben weer een zeer gevarieerd programma in het 

verschiet. Voor het jaar 2015 zou ik zeggen meld u aan als voor of achter rijder en wij gaan er 

weer veel leuke tochten van maken. De tandemkalender voor 2015 ziet er als volgt uit:

12 april, 10 mei, 7 juni, 5 juli, 2 augustus, 6 september, 4 oktober en  1 november.

Wij, Jan Peeters, Netty Gelijsteen en Ron Maasdijk wensen u een fijn fietsjaar 2015

Groet Jan Peeters. Co?rdinator tandemen.

Publiciteit

Ook in 2014 hebben wij weer verschillende activiteiten ondernomen om onze vereniging bij een 

breder publiek onder de aandacht te brengen. In een jaarverslag  moeten echter ook 

omstandigheden worden vermeld waarin de vereniging om verschillende redenen niet aan de 

verwachtingen kon voldoen. 

Zo konden wij niet aanwezig zijn op een presentatie van gehandicaptensport die jaarlijks door 

de gemeente Amstelveen wordt georganiseerd. Wij beschikken over te weinig leden die een 

dergelijke presentatie uit kunnen voeren. Bovendien  wordt tegenwoordig verwacht dat een 

vereniging haar activiteiten voor een groot publiek kan visualiseren in de vorm van een korte 

film-opname, die dan vervolgens op de stand ook kan worden vertoond. Een dergelijke film-

opname kan door blinde en slechtziende mensen moeilijk worden gemaakt en wij beschikken 

ook niet over deugdelijke apparatuur om deze beelden te kunnen vertonen.

Ook op een verzoek van buiten of wij een nieuwe goalbal-vereniging op kunnen zetten, moesten 

wij een  ontkennend  antwoord geven. Wij hebben daarvoor geen actieve leden beschikbaar. 

?Echte goal-ballers? zitten daar ook niet bij. Ook konden wij niet een aparte groep voor jonge, 

sportieve race-tandemmers opzetten. Contact met een wielren-vereniging in Amsterdam leverde 

nog geen mogelijkheden op. Een ori?ntatie naar mogelijkheden om in andere zwembaden in 

Amsterdam goedkoper te gaan zwemmen bleef zonder resultaat.

Andere initiatieven die, net als afgelopen jaren, ook zonder resultaat bleven, vormden de oproep 

op 23 September van Marianne bij Radio-TV Noord-Holland om zich aan te melden als 

vrijwilliger bij het zwemmen. Het blijft natuurlijk wel een goed initiatief van Marianne! 

Matthieu heeft het zwemmen opnieuw onder de aandacht gebracht bij Mw. H. van Harmelen 

van de  Academie voor Lichamelijke Opvoeding van de Hoge School Amsterdam. Maar helaas 

heeft zich nog geen aspirant-zwemtrainer gemeld.

Maar er zijn voor 2014 ook successen te melden. Op initiatief van Marianne werden de 

contacten met onze donateurs  aangehaald: met gunstig resultaat. Op 9 Oktober ontvingen wij 

een subsidie van 3.000,- euro van Stichting het  Schipholfonds  voor de aanschaf van nieuwe 

tandems. Bestuur en leden willen het Schipholfonds hiervoor natuurlijk hartelijk bedanken!

13 November 2014 werden er Cormeta-folders toegestuurd naar Mw. Karen Ates in verband 

met  een presentatie op de manifestatie "Sporten zonder Zorg? in Amsterdam-Oost.

Net als afgelopen jaren mochten wij weer rekenen op de ondersteuning van Henk Nobel, 

secretaris van de  Oogvereniging, regio Amsterdam en Omstreken. Door gebruik te maken van 

de printer van de Oogvereniging  werden het jaarverslag en de Cormeta-folders uitgeprint met 

foto?s van goede kwaliteit. Henk en de Oogvereniging bedankt!

Algemene Ledenvergadering

Op maandag 7 april kwamen 18 leden (ongeveer de helft van het totale ledenbestand) bij elkaar 

in een vergaderruimte van de vestiging van Bartiméus te Amsterdam. Gelukkig was Dick bereid 

om  zich opnieuw beschikbaar te stellen als voorzitter van Cormeta. Het financi?le jaarverslag 

werd goedgekeurd.  Helaas moest Selahattin aangeven dat het penningmeesterschap te zwaar 

voor hem werd. Gelukkig is Pascal bereid om het penningmeesterschap van hem over te nemen. 

Dit is met ingang van 1 januari 2015 gebeurd. Een andere teleurstellende mededeling voor de 

aanwezigen vormde de mededeling dat Matthieu zich in 2015 niet langer opnieuw beschikbaar 

zal stellen voor de functie van secretaris van Cormeta. De evaluatie van de verschillende sport-

activiteiten bracht de conclusie met zich mee dat deze acthiviteiten, enkele problemen in het oog 

houdende, goed verlopen. Er zijn soms meer deelnemers dan vrijwilligers, soms meer zwemmers 

dan ruimte in het zwembad. Al te veel teleurstellingen levert dat gelukkig niet op. Op verzoek 

van de aanwezige leden werd er nog een extra rondschrijven opgestuurd waarin een oproep 

werd gedaan om zich aan te melden als penningmeester en secretaris van Cormeta.

Bestuur

In 2014 is het bestuur vier keer bij elkaar gekomen. Aan bod kwamen de blijvende zorg over de 

voortzetting van de tandem-activiteit in de toekomst. Ook de aanvraag van de ANBI-status is 

nog niet tot een goed einde gebracht. Ook andere lopende zaken vragen een lange adem. Ook 

bestaan er blijvende zorgen over de bestuurlijke continu?teit binnen  de vereniging in de 

toekomst. Ook andere verenigingen in ons land hebben hiermee te maken. Een toekomstig 

probleem vormt de bereikbaarheid van onze activiteiten. Gemeenten zijn steeds minder bereid 

Aangepast Openbaar Vervoer binnen de gemeenten mogelijk te maken. Onze zwem-activiteit 

begint al om 8.00u. zaterdag morgen. Hierdoor is onze activiteit met het AOV, juist zo 

belangrijk voor blinde en slechtziende mensen, mogelijk niet meer bereikbaar. Door een 

uitzonderlijk actieve inzet van een enkel actief lid (ouder) is dit nog enigszins te verhelpen. Maar 

hoe gaat dit in de toekomst? In mei kwam het bestuur, net als de afgelopen jaren, bijeen om 

elkaar weer eens te zien en eventuele hete hangijzers snel uit de wereld te helpen. Die waren er 

gelukkig weinig, maar het blijft een goede zaak dat bestuursleden en de co?rdinatoren van de 

verschillende activiteiten elkaar eens in het jaar ?binnen de vereniging? ontmoeten. Het bestuur 

bedankt Bartiméus-Amsterdam en Radio Domino voor de ter beschikking stellen van hun 

vergaderruimten.

Het bestuur bestond in 2014 uit de volgende leden:

Dick van der Maat, voorzitter

Selahattin K?se, penningmeester

Matthieu Roest, secretaris

Wolter Kramer, algemeen lid

Wim Vinju, algemeen lid.

Leden

Het aantal leden bleef ook in 2014, net als de afgelopen jaren, constant. Drie leden meldden zich 

af. Deels omdat de activiteit niet aan de verwachtingen voldeed, deels omdat er problemen 

ontstonden, waardoor de activiteit niet langer meer kon worden bereikt. Daarentegen meldden 

zich weer vier nieuwe leden aan. Zo komt het aantal leden in 2014 uit op 42.

Financi?n

FINANCIEEL VERSLAG VAN CORMETA OVER 2014

Saldo per 31-12-2013

ING NL73 INGB 0004 6069 82 betaalrekening  € 1.293,77

ING NL73 INGB 0004 6069 82 Spaarrekening  € 4.791,76

Kas per          € 0,00

Balans per 31.12.2013 € 6.085,53

INKOMEN IN 2014

Contributie afdeling     € 610,00

Giften en Donaties € 3.770,00

Rente Spaarrekening       € 54,65

Ontvangen zwemgeld € 1.785,54

Tandem huur    € 160,00

Totaal inkomen in 2014 € 6.380,19

UITGAVEN IN 2014

Aanschaf.2x tandems en onderhoud € 3.231,25

Huur en overige zwembadkosten over 2014                         €   1.922,00

Algemeenvergadering, bestuurskosten en overig. € 1.116,73 

Verzekering bij Gehand. Sport    € 338,40

Bank kosten    € 109,07

Kosten van domeinnaam     € 102,32

Totale uitgaven in 2014 € 6.819,77

Saldo per 31-12-2014

ING NL73 INGB 0004 6069 82 betaalrekening         € 799,54

ING NL73 INGB 0004 6069 82  Spaarrekening           € 4.846,41

Kas                              € 0,00

Totaal saldo per 31 december 2014                      € 5.645,95

Donateurs

In 2014 is het gelukt om het contact met bestaande donateurs opnieuw aan te halen. Helaas 

kwamen er, ondanks het uitdelen van donateurs-kaarten, geen nieuwe donateurs bij. Maar wij 

beschikken gelukkig wel over een "harde kern? van enthousiaste buitenstaanders die ons 

regelmatig bedenken met een grotere of kleine gift. Dit jaar mochten wij een totaalbedrag van  

745,- euro aan donaties ontvangen. 

Vrijwilligers

?Nog een "harde kern? van enthousiastelingen! Bij zon en koude?,? ook bij een soms wat 

kleine opkomst van leden bij het wandelen?, bij vroeg uit de veren?,  ?slecht weer 

inbegrepen. Niet zozeer omdat het het begeleiden van blinde en slechtziende mensen betreft, 

maar gewoon omdat het verfente zwemmers, wandelaars en fietsers zijn! Wij zouden voor alle 

activiteiten wel wat ruimer in de vrijwilligers willen zitten, maar met extra inzet van de 

?doordouwers? hebben onze leden het in 2014 weer gered! Alle vrijwilligers in 2014 hiervoor 

onze hartelijke dank!

Een persoonlijke impressie:

Mag het een onsje meer zijn?...

Het was zondag 27 februari?

Het waaide?

En het regende?

Het was even de vraag of het wandelen wel door zou gaan, maar toen ik de oostelijke ingang van 

het centraal-station in liep (je moet zelfstandig naar de startplek kunnen komen), werd ik 

meteen ?aan mijn bretels getrokken?. Er hadden zich al drie vrijwilligers strategisch bij de 

ingang geposteerd om alles wat zich met een taststok aan hen zou voordoen de pas af te snijden. 

Heel goed, want ik was ze al weer danig voorbij aan het lopen.

Ik was gelukkig dus niet de enige die er voor gekozen had om met dit pietenweer ?een frisse 

neus? te gaan halen. Met dit weer was het animo om te gaan wandelen wat minder, maar 

naarmate de trein verder reed in de richting Baarn, stapten er meer mensen van onze groep in 

de trein. Dat betekende dus iedere keer even voorstellen of even contact maken ?via de 

intercom?. 

Meestal verzamelt iedereen zich in station Sloterdijk. Je hebt dan wat meer tijd om te horen met 

wie je die dag zult lopen en weer even kennis met elkaar te maken. Wel zo vertrouwd voor onze 

nieuwkomers en dat geeft ook meer overzicht voor degenen die de tocht organiseren.

Deze keer was het dus even anders, maar wij kwamen ("Jongens! Het regent al wat minder!?), 

via verschillende stations, behouden in Baarn aan. Meestal wordt er aan het begin van de 

wandeling een uitspanning gezocht waar wij iets kunnen eten, drinken en het toilet kunnen 

bezoeken.

?Dat geluk hadden wij deze keer wel. Vlak naast het stationnetje in Baarn ligt de sfeervolle 

stationsrestauratie, waar wij ons moed konden indrinken. Na ons gelaafd te hebben aan koffie, 

muntthee, cappuccino en warme chocola ("Volgens mij begint het buiten al wat minder te 

regenen?) en de regenbroeken aangedaan te hebben, traden wij onverschrokken de frisse 

buitenlucht tegemoet.

Ieder zocht een vrijwilliger om ons op onze tocht te vergezellen. Dat wil zeggen, dat er meestal 

wel een begeleider naar je toekomt die zich aan je voorstelt.

Eerst liepen wij een stuk door de bebouwde kom van Baarn, waarvan enkelen van ons de mooie 

optrekjes aan een ?deskundige blik? konden onderwerpen ("Jongens, de regen wordt al wat 

minder!?). Anderen (?die het deze keer meer van de wind en de regen moesten hebben?) 

komen altijd wel over het een en ander te spreken. De ene keer tref je een vrijwilliger die nieuw 

is, zodat je iets over jezelf kunt vertellen. Of je komt een bekende tegen waarmee het wel en wee 

van de afgelopen maand kan worden doorgenomen?.Zo krijg je nog eens een tip, of kom je op 

een goed idee. Zo krijg je bevestiging van een goede (?of een verkeerde?) keuze die je eerder 

gemaakt hebt.

In Baarn veel lopen langs de weg: stoep op, stoep af. Langs mooie tuinen en begroeiing langs de 

stoep. Spoorweg oversteken en dan het bos in. Het spoor over, het bos in. Andere geur, verende 

grond onder je voeten. Ik kijk graag naar de bomen (daar zie ik nog wat van?). ,.. Anderen 

nemen de huishoudbeurs nog eens grondig door. Toch weer anders: regen tussen de takken 

(?en bladeren bij een ander jaargetijde): "Volgens mij wordt de lucht daar al wat lichter!?

Uiteindelijk kwamen wij uit voor kasteel Groeneveld. Wij kwamen weer even bij elkaar en 

besloten daar geen koffie te gaan drinken (die hadden wij net achter onze kiezen). Wel besloten 

wij de tocht te gaan bekorten en ieder een andere vrijwilliger op te zoeken om ons op de verdere 

tocht te vergezellen.

Wij liepen links-om het kasteel het bijbehorende landschapspark in. De paden volgend, 

slingerden wij afwisselend verder. Langs sportvissers die in de stromende regen vergenoegd 

constateerden dat het in de slotgracht goed ?snoeken? was. Vervolgens weer het spoor over, door 

het bos: "Opgepast! Wortels! Takken! Plas! Glibberig!? Door onze vrijwilligers begeleid, 

slalommend langs het spoor kwamen wij weer bij het station uit. Na rijp beraad besloten om niet 

nog wat te gaan drinken, maar om toch meteen de trein terug te pakken richting Amsterdam: 

lekker warm zo in de trein, met de regen, kletterend tegen het raam?

Aan het eind van zo?n wandeling ben je toch wel moe. De meesten volgen hun eigen weg: naar de 

volgende trein, naar de tram of de fiets. Maar er wordt altijd opgelet of iemand die dat nodig 

heeft naar het volgende vervoersmiddel moet worden begeleid. De rest moet je zelf doen?

Zo hebben wij deze zondag dus echt aan ?wandelsport? gedaan en zijn wij er echt ?even uit? 

geweest. Met dank aan onze vrijwilligers die het met dit ?pokke-weer? niet af hebben laten 

weten!

Matthieu Roest
 
 

 
 FINANCIEEL VERSLAG VAN CORMETA OVER 2014

Saldo per 31-12-2013

ING NL73 INGB 0004 6069 82 betaalrekening  € 1.293,77

ING NL73 INGB 0004 6069 82 Spaarrekening  € 4.791,76

Kas per          € 0,00

Balans per 31.12.2013 € 6.085,53

INKOMEN IN 2014

Contributie afdeling     € 610,00

Giften en Donaties € 3.770,00

Rente Spaarrekening       € 54,65

Ontvangen zwemgeld € 1.785,54

Tandem huur    € 160,00

Totaal inkomen in 2014 € 6.380,19

UITGAVEN IN 2014

Aanschaf.2x tandems en onderhoud € 3.231,25

Huur en overige zwembadkosten over 2014                         €   1.922,00

Algemeenvergadering, bestuurskosten en overig. € 1.116,73 

Verzekering bij Gehand. Sport    € 338,40

Bank kosten    € 109,07

Kosten van domeinnaam     € 102,32

Totale uitgaven in 2014 € 6.819,77

Saldo per 31-12-2014

ING NL73 INGB 0004 6069 82 betaalrekening         € 799,54

ING NL73 INGB 0004 6069 82  Spaarrekening           € 4.846,41

Kas                              € 0,00

Totaal saldo per 31 december 2014                      € 5.645,95