Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2016 en financieel jaarverslag 2016
 
Links: 
Cormeta jaarverslag 2016 met foto_s[1472].doc
financieel jaarverslag 2016[1473].docx 
 
 
 

 

 


 

Van de oud-voorzitter

 

Beste lezer of lezeres,

 

Voor u ligt het jaarverslag van Cormeta 2016 en als ik dit schrijf is het 29 december 2016. Het jaar loopt ten einde net als de periode dat ik voorzitter ben geweest van onze vereniging.

Na het overlijden van de heer Gerben de Boer heb ik zijn voorzittershamer gehanteerd, ik heb die hamer overigens nooit meegenomen.

Ondanks een aantal bestuurswisselingen, niet altijd even makkelijke vergaderingen en soms verrassende discussies, mag ik toch constateren dat, door de inzet van onze  zeer gewaardeerde vrijwilligers en onze enthousiaste leden en niet in de laatste plaats de bijdrage van onze donateurs, waar voor dank, Cormeta nog steeds een bloeiende vereniging is.

De drie takken van sport, zwemmen, wandelen en tandem rijden, kunnen zich nog steeds verheugen in sportieve leden, die steeds kunnen rekenen op de begeleiding van sportieve vrijwilligers.

Ik twijfel er dan ook geen ogenblik aan dat ook zonder mijn voorzitterschap Cormeta een sportief 2017 tegemoet kan zien. Gelukkig heeft mevrouw Edith Blok, de moeder van één onzer zwemmers, zich kandidaat gesteld voor de functie van voorzitter en is zij, als u dit leest, formeel benoemd in onze ledenvergadering van 2017.

 

Tot slot wil ik bestuur en leden van Cormeta hartelijk danken en wens het bestuur in 2017, dat als u dit leest al een tijdje geleden begonnen is, heel veel wijsheid toe.

 

Met vriendelijke en sportieve groet,

Dick van der Maat. 

 

 


 

Inleiding

 

Het jaar 2016 zal niet de annalen van Cormeta ingaan als een jaar waarin er niets opvallends gebeurde.

 

Voorzitter, Dick van der Maat, kondigde in de algemene ledenvergadering op 14 april aan dat hij zijn functie op 31 december zou neerleggen. Er volgde een zoektocht naar een mogelijke opvolger en er werd op 4 oktober een extra ledenvergadering georganiseerd om hierover nog een keer van gedachten te wisselen. Daags na die vergadering meldde Edith Blok, moeder van een van de visueel gehandicapte zwemmers zich als mogelijke opvolger van Dick.

Aan het einde van 2015 bleek er een tekort op de jaarrekening te zijn, maar dankzij een royale gift van een lid, werd dit tekort opgeheven.

 

Cormeta raakte, net als veel andere verenigingen de ANBI-status kwijt, maar slaagde erin een nieuwe, individuele ANBI-status te verkrijgen. Wat betekent dat giften aan Cormeta nog steeds fiscaal aftrekbaar zijn.

 

De vereniging werd in 2016 geconfronteerd met het overlijden van twee gewaardeerde oud-bestuurs?leden:

 

Arie Groenenberg en Jan Peeters.

 

Aan het overlijden van oud-secretaris Arie Groenenberg werd al in het jaarverslag over 2015 aandacht besteed, hij overleed al in januari.

In september overleed Jan Peeters. Hij was in 1973 een van de oprichters van Cormeta en hij zou gedurende veertig jaar het penningmeesterschap vervullen. Bovendien was hij de oprichter en co?rdinator van de activiteit Tandem rijden.

 

 

 

 

 

 

 

Jan, in betere tijden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Er werden twee nieuwe tandemco?rdinatoren aangesteld, Gerda Schuddeboom en Netty Gelijsteen en dankzij de welwillende medewerking van Ditty Peeters hoefde er geen nieuw onderkomen voor de tandems te worden gezocht.

 

Bestuur

 

In de algemene ledenvergadering in april trad Wolter Kramer af als bestuurslid. Het bestuur bestond sindsdien uit:

 

- Dick van der Maat, voorzitter,

- Mirjam van Wijk, secretaris,

- Pascal de Jongh, penningmeester

- Jean Poppes en 

- Frank Wolkers, beiden als algemeen bestuurslid.

Dick liet weten zijn voorzittersfunctie aan het einde van 2016, dus v??r de algemene ledenvergadering van 2017, te zullen neerleggen.

 

Er begon een zoektocht naar een kandidaat-opvolger. Die werd uiteindelijk gevonden in de persoon van Edith Blok, de moeder van een van onze jeugdige zwemmers, Steve Mulder.

Edith heeft al met het bestuur vergaderd en zij zal met ingang van 2017 het voorzitterschap op zich nemen, al moet zij dan formeel nog tijdens de algemene ledenvergadering worden benoemd.

 

Algemene ledenvergaderingen

 

Er werden in het verslagjaar twee algemene ledenvergaderingen (ALV?s?) gehouden.

Tijdens de ALV op 14 april werden de jaarstukken besproken en goedgekeurd. De jaarrekening 2015 vertoonde een tekort van ongeveer € 350, maar dankzij een spontane gift van bestuurslid Jean Poppes werd dit verschil aangezuiverd.

 

 

 

Nee, we zitten niet

op een zak met geld!

 

 

Om nieuwe tekorten te voorkomen werd op advies van het bestuur besloten de contributie te verhogen van € 10 naar  € 15 per jaar en de bijdrage voor deelname aan een activiteit van € 5 naar € 7,50 per jaar.

Verder werd besloten een nieuwe informatiefolder te maken met daarin een oproep om donateur van Cormeta te worden. De tekst voor de folder werd opgesteld door Herman Kleton en Henk Nobel. Henk zal ook zorgen voor het vormgeven van de folder en voor het drukken ervan.

 

Teleurstellend was de mededeling van de belastingdienst dat sportverenigingen die zijn aangesloten bij Gehandicaptensport Nederland niet langer zondermeer in aanmerking komen voor de ANBI-status. ANBI staat voor algemeen nut beogende instelling. Cormeta diende een verzoek in om in aanmerking te komen voor een individuele ANBI-status, die na een aanvankelijke afwijzing uiteindelijk toch werd verkregen. Giften aan Cormeta blijven daardoor fiscaal aftrekbaar, een extra reden om donateur te worden of te blijven.

 

De website van Cormeta werd gedurende een tiental jaren bijgehouden door Wim Vinju, maar begin 2016 vroeg Wim van die taak te worden ontheven. Gelukkig werd er een nieuwe beheerder voor de website gevonden in de persoon van AnneliesAltena. Annelies is onmiddellijk aan de slag gegaan om de website weer helemaal up-to-date te maken.

 

Op 4 oktober werd er een extra ALV gehouden met als voornaamste doel met de leden te bespreken of en hoe Cormeta verder zou kunnen gaan als er geen nieuwe voorzitter zou worden gevonden. Vanzelfsprekend waren de leden van mening dat Cormeta moest blijven bestaan, al zou het ontbreken van een voorzitter het bestuur zeker minder slagvaardig maken. Er werden enkele praktische afspraken gemaakt, maar gelukkig diende zich daags na de vergadering toch nog een kandidaat voor het voorzitterschap aan.

 

Het bestuur benutte de ALV om de mening van de leden te vragen over enkele genomen besluiten. Dat betrof o.a. het besluit van het bestuur om het jaarverslag 2015 in beperkte kring te verspreiden en er geen foto?s in op te nemen. De leden waren van mening dat het jaarverslag, behalve een belangrijk intern document, ook een manier is om het werk van de vereniging te presenteren aan instanties, vrijwilligers en donateurs.

Foto?s vormen daarbij een onmisbaar middel om de aandacht van de goedziende lezers op de verdere inhoud van het verslag te richten.

 

 

Geen plaatjes?

Ach, wat jammer nou!

 

 

Om tegemoet te komen aan het bezwaar van de penningmeester tegen de hoge kosten van kopi?ren en versturen van gedrukte verslagen, werd afgesproken het verslag zoveel mogelijk digitaal te verspreiden.

 

Beide keren kon de ALV worden gehouden in de bestuurskamer van de ASSV (de Amsterdamse Spoorweg Sportvereniging.

 

Leden

 

Op 30 augustus vond binnen de gelederen van Cormeta een heuglijke gebeurtenis plaats: Twee actieve leden, te weten Maria Oktay en Frank Wolkers traden met elkaar in het huwelijk en hielden een feest in een zaal van de ASSV, waarbij een aantal leden aanwezig was. Maria neemt deel aan alle drie de takken van sport die via Cormeta beoefend kunnen worden; Frank is een trouwe zwemmer en hij is bestuurslid.

 

In september kwam het bericht dat Jan Peeters was overleden. Jan kampte al enkele jaren met een ziekte die hem hoe langer hoe meer lichamelijke beperkingen oplegde. Toch bleef hij tot het laatst toe belangstelling houden voor het reilen en Zeilen van Cormeta en bleef hij zich actief inzetten voor de activiteit tandem rijden. 

 

Jan was in 1973 één van de oprichters van Cormeta en hij zette enkele jaren later de activiteit tandem rijden op. Hij zette de tochten uit, onderhield het contact met de voorrijders en beheerde de tien tandems en de in zijn tuin staande mobiele blokhut en eigendom van de vereniging zijn.

Ook was hij 40 jaar penningmeester. Hij werd bij al die activiteiten terzijde gestaan door zijn echtgenote Ditty.

 

 

 

Jan en Ditty, zoals het ooit was?.

 

 

 

Jan Peeters overleed op 7 september. Op 13 september vond onder grote publieke belangstelling het afscheid plaats in kerkelijk centrum ?De Bron?, een kerk in de Watergraafsmeer in Amsterdam. Veel Cormeta-leden woonden de afscheidsdienst bij en voorzitter Dick van der Maat sprak een in memoriam uit.

 

De activiteit tandemen zal, ondanks het wegvallen van Jan Peeters doorgaan, dankzij de medewerking van Ditty Peeters die toestemming geeft voor het blijven stallen van de tandems in de blokhut in haar tuin en dankzij Gerda Schuddeboom die zich bereid heeft verklaard het contact met de voorrijders en de achterrijders de onderhouden. Netty Gelijsteen, die al een aantal jaren nauw met Jan samenwerkte bij het voorbereiden en uitzetten van de tandemtochten, zal er samen met Gerda voor zorgen dat er, met uitzondering van de wintermaanden, elke maand een tandemtocht kan worden verreden.

 

Activiteiten

 

Ook in 2016 is er door de leden van Cormeta weer volop gesport. 

De zwemmers deden dat gedurende het hele jaar op zaterdagochtend in Amstelveen, uitgezonderd de zes weken in de zomervakantie tijdens welke het zwembad gesloten was.

De wandelaars waren ook het hele jaar door actief, maar dan één keer per maand op zondag.

De tandem rijders trokken er ook op zondag op uit en wel één keer per maand van april tot november.

Hieronder leest u de verslagen per activiteit, zoals die zijn opgesteld door de co?rdinatoren.

 

Activiteit zwemmen

 

Wat vele jaren tevergeefs was geprobeerd, lukte in 2016: een student van een sportacademie, Tim Niekerk, wilde zijn stage vervullen bij onze zwemactiviteit. Drie maanden lang mochten we gebruik maken van zijn kennis en enthousiasme en h?j kreeg de gelegenheid om ervaring op te doen met het begeleiden van mensen met een visuele beperking. Dat betekende voor Tim wel dat hij op zaterdagochtend al om kwart voor acht in zwembad De Meerkamp in Amstelveen aanwezig moest zijn. Hij begeleidde mensen in het water en vanaf de kant, gaf zweminstructie aan beginnelingen en coachte onze jongste zwemmers, Annefleur Schellekens en Guido de Jongh, hij begeleidde zwemmers van de kleedhokjes naar het zwembassin vice versa en hij verleende hand- en spandiensten in de koffiekamer van de Reddingsbrigade na afloop van het zwem-uur. 

De andere zweminstructeurs en de zwemmers waren blij met Tim en Tim verrichtte zijn taak met merkbaar plezier. Aan het einde van zijn stage verklaarde hij zich bereid om zo nu en dan terug te komen, als zijn hulp gewenst is en zijn agenda daartoe de ruimte biedt.

 

Het kan druk zijn in de koffiekamer.

 

De ondersteuning door Tim bood ook de ruimte om een nieuwe zwemmer uit te nodigen. Al een tijd stonden twee visueel gehandicapten op de wachtlijst die graag zwemmen wilden leren. Voor de eerste die benaderd werd, een slechtziende jongen, bleken zijn ouders inmiddels een andere oplossing te hebben gevonden, maar Kasia van den Berg nam de uitnodiging graag aan. 

Anja Jagtenberg heeft Kasia onder haar hoede genomen. Zij voelt zich na enkele maanden al wat vrijer in het water en ze heeft de zwemslag al zo goed te pakken gekregen, dat ze onder begeleiding van Anja af en toe in het diepe bad zwemt.

 

Zwemles voor Abdel

Ook Abdel Ait Naseur, die al een jaar zwemles krijgt, maakt onder leiding van Anja en Hans Jagtenberg goede vorderingen, al blijft hij het springen van de kant en het zwemmen onder water nog wel spannend vinden. Hij haalde dit jaar zijn rode en witte diploma, de eerste onderdelen van het rood, wit, blauwe zwemdiploma waarvoor hij wordt opgeleid.

 

Daarnaast richt Hans zijn instructies ook op Peter van Marle. Peter heeft wel ooit leren zwemmen, maar er valt aan zijn slag en uithoudingsvermogen nog wel iets te verbeteren. Op zaterdag 17 december zwom Peter met kleren aan in het diepe bad, dus het diploma komt in zicht.

 

Hans Jagtenberg ontwikkelde het enigszins aangepaste Cormeta-zwemdiplo?ma speciaal voor zwemmers met een visuele beperking. De eisen zijn gelijkwaardig aan de eisen die aan goedziende zwemmers worden gesteld, maar de accenten liggen hier en daar een beetje anders. Dit basis-zwemdiploma is verdeeld in drie delen (het rode, witte en blauwe deel) om voor de zwemmers, die veelal pas op volwassen leeftijd met zwemmen beginnen, een extra stimulans in te bouwen.

 

 

 

 

 

Hans; het diploma is het doel!

 

 

 

Ook Ronald Schreurs is wekelijks aan de kant van het diepe bad te vinden. Hij geeft een pittige training aan de jongste zwemmers, Annefleur en Guido. Guido heeft inmiddels een andere invulling voor de vroege zaterdagochtend gevonden, maar Annefleur blijft enthousiast doorgaan met de voorbereiding op het zwemvaardigheidsdiploma.

Op zaterdagen dat Hans en Anja door vakantie afwezig zijn, kunnen we gelukkig al vele jaren een beroep doen op Nel Swart om toezicht bij het diepe bad te komen houden.

 

Er worden voor het Cormeta-zwem-uur altijd een aantal lijnen uitgelegd in het diepe bad, want zonder die lijnen is het voor blinde zwemmers lastiger om het bad recht en zonder botsingen met andere zwemmers over te steken.

Sommige zaterdagen is de opkomst hoog en liggen er in elke baan twee of drie zwemmers, maar het komt ook voor dat er voor elke zwemmer een eigen baan beschikbaar is, maar dat is uitzondering, een echte luxe.

 

Anjo Piet is al jaren de vaste begeleidster in het water van Mirjam van Wijk. Zij zwemmen het hele uur stevig door, wat hun niet belet de gebeurtenissen van de week met elkaar uit te wisselen.

 

 

Annefleur, we houden

allemaal van je!

 

 

 

 

Voor de meeste Cormeta-leden is het wekelijkse zwem-uur trouwens, behalve een sportief, ook een sociaal gebeuren. Een aantal zwemmers heeft de gewoonte hun gesprekken, na het verlaten van het diepe bad, nog even voort te zetten in het warmere ondiepe bad. En als dat nog niet voldoende is, dan zijn er altijd nog de grote gemeenschappelijke doucheruimte en de koffiekamer, waar de uitwisseling van meningen en gedachten kan worden afgerond.

Pascal de Jongh, Judith Seebus, Mohammed Ait Naseur, Edith Blok, Niek Mulder en Peter Schellekens zorgen er als chauffeurs met auto voor dat een aantal zwemmers op dit vroege uur het zwembad kan bereiken, maar andere zwemmers bereiken De Meerkamp met het openbaar vervoer, of het aanvullend openbaar vervoer. 

De leden komen uit de hele regio naar het zwembad; uit Amsterdam, Amstelveen, Abcoude, Hoofddorp en Zevenhoven.

 

Hartelijk bedankt, vrijwilligers, voor weer een jaar zwemplezier! 

Marianne Polderman-Kortekaas,

Zwemco?rdinator.

 

Activiteit wandelen

 

2016 was voor onze wandelgroep een beetje een gedenkwaardig jaar. Reden: alle geplande wandelingen konden doorgaan. Dit is nog niet eerder voorgekomen, want er was altijd wel een wandeling die vanwege te slecht weer op het laatste moment toch nog moest worden afgeblazen. Wel kwamen er wat wijzigingen in de in het begin geplande en rondgestuurde agenda, maar dit had te maken met NS-werkzaamheden, waardoor geplande start- en/of eindpunten soms niet simpel per trein bereikt konden worden. 

Gelukkig mogen we ons verheugen in soepele deelnemers, zodat het elke maand weer lukte om de koers op tijd te wijzigen. Bij de laatste wandeling van 2016 zijn we zelfs afgeweken van de traditie om op de laatste zondag van de maand te wandelen, omdat die gelijk viel met Eerste Kerstdag. Hiervoor in de plaats wandelden we op woensdag 28 december van Baarn naar Hollandsche Rading, met een groep van 16 personen, die allen wilden proberen hun wellicht wat overtollige kerstmaaltijden weer wat weg te werken. 

De wandelaars, met Gerda

in hun midden!

 

In de wandelroutes was ook dit jaar weer voldoende afwisseling tussen bos, strand, duinen en open landschap, waarbij de rondwandeling op Marken de meeste deelnemers had, te weten 27. Die mag dus vast nog wel eens in de herhaling. En ook de traditionele wandeling in januari naar en in het Amsterdamse Bos trekt altijd veel deelnemers. Zou dat misschien iets te maken hebben met het bezoek aan het vermaarde Pannenkoekenhuis Meerzicht?

 

 

Zo zien we het graag; 

lachende gezichten!

 

 

 

Ook dit verslag wil ik graag besluiten met een dankwoord aan alle vrijwillige, ziende meewandelaars, zonder wie wij niet in staat zijn elke maand weer lekker sportief maar ook vooral gezellig met elkaar bezig te zijn.

 

Gerda Schuddeboom

Wandelco?rdinator.

Activiteit tandem rijden

 

Van april tot en met november werd er met veel plezier en wisselende aantallen tandem gereden. 

 

Afscheid

 

In 2016 moesten we vanaf september zonder onze inspirator en mentor, Jan Peeters verder. Dat gemis is op passende wijze herdacht in de tocht van oktober. Die gedenkwaardige fietstocht ging door het Waterland. Ransdorp, Zunderdorp, Broek in Waterland tot Ilpendam. We lunchten in "Het wapen van Ilpendam? In Ilpendam. Bij het binnenrijden van Ilpendam kwamen de fietsers langs de plaatselijke katholieke kerk, de Sint Sebastianus. Leo heeft gevraagd of we daar welkom waren om heel even binnen te wippen om Jan te gedenken door iedereen die dat wilde een kaarsje te laten branden. De lieve kosteres wilde de kerk wel even voor ons openhouden. Prachtig gebaar, even?als de bijeenkomst ter afscheid van Jan en de blijvende inzet en steun van Ditty.

 

Nieuw

 

Door een oproep in het Amsterdams stadsblad, georganiseerd door Margreet en een lobby binnen de gelederen, heeft Gerda Schuddeboom met negen potenti?le voorrijders een proefrit kunnen maken. Daardoor kunnen we rekenen op de inzet van Guido, Arjen, Marijke en Laurien die al meteen dit seizoen hebben meegefietst. Voor het nieuwe seizoen staan weer twee nieuwe kandidaten klaar. Dat is heel fijn. Want er vallen ook voorrijders af. 

 

Van de kernploeg valt de inzet van Marije Bosdriesz op, die zich zes keer heeft opgegeven en van Leo Krusse die vorig jaar al twee nieuwe voorfietsers inbracht en dit jaar zeven keer staat genoteerd. Daarbij heeft hij, zover ik kan nagaan, in 2016 alle routes verzorgd. Ook in de maand dat hij zelf niet mee fietste. 

 

Klaar voor de start

in de hal van het Amstelstation

 

Alle gegevens op een rij:

 

- 3 april, acht tandems Westeinderplassen.

- 8 mei, vijf tandems Kromme Mijdrecht-De Hoef onder leiding van Hein en Margreet.

- 5 juni, drie tandems route Twiske fietsen, naar het Heerenhuis in Zaandam 't Kalf.

- 3 juli, zeven tandems route Vreeland met lunch in pannenkoekenrestaurant "Noord-Brabant? in Vreeland, omdat er op de eerder verkozen route De Hoef een loopevenement was.

- 7 augustus, zeven tandems.

- 4 september, afgelast door teveel regen.

- 2 oktober zeven tandems met regen in de namiddag.

- 6 november, tien tandems, afgelast wegens storm en regen.

 

Verslag van april

 

De eerste tocht van het jaar zit er weer op en wat voor een. Door onze Leo was een fijne route uitgezet met veel ruimte voor rustige plaatsen, een nieuw lunchadres en de bekende "ijsjes-stop?.

Met acht tandems, die de winter hadden overleefd, van start vanaf het ons bekende Amstelstation. 

De dag begon wat bewolkt en met een rustig windje. In de loop van de dag ging het gelukkig beter en kwam de zon door. De wind wakkerde wat aan maar die hadden wij lekker in de rug, dus super relaxed fietsen. 

Via de Amstel en Buitenveldert ging het richting het Amsterdamse Bos. 

Kris kras door dit Bos, met een kleine drinkpauze, via plekken waar velen nooit geweest waren naar het Schinkelse Bos. 

Van daaruit via Aalsmeer naar restaurant "Welkom Thuis? bij de Westeinderplassen, waar wij van een goede lunch genoten hebben. 

Na de break via Vrouwentroost, De Kwakel en Uithoorn naar Ouderkerk aan de Amstel, waar menigeen zich tegoed deed aan een heerlijk ijsje. 

 

Even uitblazen,

is me d?t fietsen!

 

Hier vandaan aan de rustige kant van de Amstel het laatste stukje terug naar het Amstelstation of huisadres. 

Voor de meesten was het alweer een tijd geleden dat ze elkaar gesproken hadden dus er werd weer heel wat afgekletst, herinneringen opgehaald en misschien wel het belangrijkste, gefietst in de buitenlucht en gelachen. 

Met dank aan Leo voor de uitstekende route.

 

De organisatie is in handen van Gerda Schuddeboom en Netty Gelijsteen. We doen dat via de mail en de telefoon en prijzen ons gelukkig dat het ons elke keer weer lukt. Met Ditty Peeters op het thuishonk zijn de tandems veilig. Vooral omdat Ron Maasdijk ze keurt na de winte

 

srstop en alle fietsers helpen om zowel de veiligheid als de onderlinge gezelligheid te waarborgen bij de fietstochten.

 

Netty Gelijsteen en 

Gerda Schuddeboom,

Tandemco?rdinatoren.

 

 

Slotwoord

 

Aan het eind van dit jaarverslag willen we nogmaals alle vrijwilligers en donateurs heel hartelijk bedanken voor hun betrokkenheid bij onze vereniging en daarbij de hoop uitspreken dat we ook in het jaar 2017 weer op hun steun mogen rekenen.

 

Namens het bestuur,

Mirjam van Wijk, secretaris.

 

 
Financieel jaarverslag 2016
 

Penningmeesterverslag 2016

Saldo per 31-12-2015                                                                 

ING NL73 INGB 0004 6069 82                                            651,90                                                                          

ING NL73 INGB 0004 6069 82 spaar                            3.880,67                                                                          

                                                                                                4.532,57                                                                           

INKOMEN 2016                                                                                                                                                             

Contributie afdelingen                                                    806,25                                                                           

Opbrengsten Tandem                                                      157,50                                                                           

Opbrengsten Zwemmen                                             2.049,66                                                                           

Opbrengsten Wandelen                                                    -                                                                                    

Giften en Donaties                                                            575,00                                                                           

Rente spaarrekening per 01-01-2015                            19,61                                                                           

Totale inkomsten 2016                                                3.608,02                                                                            

                                                                                                                                                                                            

UITGAVEN 2016                                                                                                                                                            

Gehandicaptensport NL                                                 -300,80                                                                           

Kosten Tandem                                                                 -442,50                                                                           

Kosten Zwemmen                                                         -2.104,78                                                                          

Kosten Wandelen                                                                 -                                                                                    

Bestuurskosten                                                                 -339,55                                                                           

Bankkosten                                                                         -127,64                                                                           

Algemene kosten                                                             -112,32                                                                           

Totale uitgaven 2016                                                    -3.427,59                                                                          

                                                                                                                                                                                            

Exploitatie overschot:                                                      180,43  (2015 tekort: -360,10)                  

                                                                                                                                                                                            

Saldo per 31-12-2016                                                                                                                                                  

ING NL73 INGB 0004 6069 82                                       1.673,79                                                                           

ING NL73 INGB 0004 6069 82 spaar                          3.650,00                                                                           

                                                                                                5.323,79                                                                           

Overloop 2015-2016                                                                                                                                                   

2015op bank in 2016                                                          718,28 +                                                            

2015afgeboekt                                                                        10,00 +                                                            

2015overloop saldo                                                               25,00-                                                             

                                                                                                    753,28                                                                           

Overloop 2016-2017                                                                                                                                                   

Nog te ontvangen bedragen 2016                                661,99 +                                                            

Nog te betalen bedragen 2016                                      544,50-                                                             

                                                                                                    117,49                                                                           

                                                                                                                                                                                            

Controlegetal                                                                           0,00                                                                           

 

Toelichting:                                                                                                                                                                    

Dit jaar hebben we van leden een bedrag van EUR 575,- ontvangen aan donaties                                                        

De vloer van de fietsenschuur wordt vervangen in 2017, maar is al ten laste van 2016 gebracht. Kosten EUR 425,-

                                                                                                                                                                                            

De contributieverhoging pakt goed uit, zonder de donaties en extra kosten zou het overschot EUR 30,43 zijn geweest geen vetpot, maar wel een positief saldo.