Jaarverslag 2020

Link naar jaarverslag 2020 in word
Link naar jaarverslag 2020 in pdf
 
 
Sportvereniging voor visueel beperkten 
    Jaarverslag 2020  
 
 Colofon: CORMETA Sportvereniging voor visueel beperkten 
Secretariaat: Mirjam van WijkTiber 68, 1186 KT Amstelveen Telefoon: 020 – 647 52 44
E-mail: info@cormeta.nl
Website: www.cormeta.nl 
Bankrekening: NL 73 INGB 0004 6069 82
Naam: Cormeta, Amstelveen
 
 
Inleidingvan    de secretaris
 Beste lezer, Voor je ligt het jaarverslag van Cormeta over 2020, dat we hebben gemaakt om je op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen onze vereniging. In dit stukje van het bestuur geef ik wat hoofdlijnen weer, daarna volgen de verhalen van de coördinatoren, die je per sport een nadere toelichting geven. - Januari Het jaar begon erg verrassend met een geweldig aanbod van stichting "A.L.S. op de weg”, dat per mail bij ons binnenkwam. Bij het onderdeel tandem rijden kun je hier verder over lezen.  - Maart. Helaas kan ik in dit jaarverslag niet om corona en de in dit kader getroffen maatregelen heen. Voor iedereen heeft dit veel impact en dat geldt dus ook voor de sport-acti-viteiten die Cormeta organiseert. Voor de meeste van onze sporters is fysiek contact met een begeleider nodig, om veilig te kunnen bewegen. Dit is het grootste deel van het jaar, omwille van de gezondheid van de vrijwilligers, de leden en hun naasten, niet mogelijk geweest. Daarnaast was het ook niet mogelijk om in een horecagelegenheid te pauzeren. Het bestuur had alle sportactiviteiten in eerste instantie tot 1 juni geannuleerd, maar uiteindelijk is er het hele seizoen niet op de tandems gefietst. Alleen in januari en februari is er gewandeld en het zwemmen is begin maart gestopt en eind augustus nog even voor anderhalve maand hervat.  We hopen echt dat het voor ons zo noodzakelijke sporten in het nieuwe jaar, weer zonder belemmeringen door kan gaan. - April In april heeft het bestuur het initiatief genomen, tot een digitale collecte voor Fonds Gehandicaptensport. Deze organisatie ondersteunt projecten op het gebied van de broodnodige gehandicaptensport en onze vereniging wil hier graag een financieel steentje aan bijdragen. De collecte onder de leden, de vrijwilligers, de donateurs en hun naasten heeft een aardig bedrag opgeleverd en dat is eerlijk gedeeld tussen Fonds Gehandicaptensport en Cormeta. Wij danken de gulle gevers voor hun bijdrage!Verder heeft Cormeta er mede aan bijgedragen dat één van onze vrijwilligers, Hein Hoefnagels, die zich naast ander vrijwilligerswerk voor diverse organisaties, al heel lang inzet als voorrijder op de tandem, eind april een lintje van de koning gekregen. Door corona ging de uitreiking daarvan dit jaar op een bijzondere manier. In het stukje over het tandem rijden kun je hier alles over lezen. Hein, dank voor je jarenlange inzet en nogmaals van harte gefeliciteerd met deze onderscheiding! - September In de loop van 2020 werd duidelijk, wat de nieuwe (landelijke) eisen van ons zwembad, die per 1 januari 2021 van kracht zijn geworden, voor onze vereniging betekenen. Deze eisen noodzaakten ons met spoed weer op zoek te gaan naar nog meer zwembegeleiders. Via diverse websites en met behulp van de Amstelveense en Ouderkerkse kranten, slaagden we er gelukkig in om een flink aantal nieuwe vrijwilligers te vinden. We hebben helaas nog niet aan elkaar kunnen wennen, want ook hier gooide de corona roet in het eten. In de bijdrage over het zwemmen vertelt Mireille Willemse hier alles over. Op 15 september werd de algemene ledenvergadering gehouden, die vanwege de corona van april naar september was verplaatst. Daarin werd onder andere de samenstelling van het bestuur gewijzigd. Onze voorzitter Edith Blok trad af en omdat zij wilde stoppen met het bestuurswerk heeft Mireille Willemse deze functie van haar overgenomen. Jean Poppes was ook aftredend maar hij heeft ervoor gekozen zijn bestuurswerk nog een periode voort te zetten. Mireille en Jean vormen nu met Henk Nobel (penningmeester), Frank Wolkers (algemeen lid) en mij (Mirjam van Wijk, secretaris) het bestuur. Edith, nogmaals bedankt voor de prettige samenwerking en Mireille, veel succes en plezier met het bestuurswerk!  Dan maar niet sporten….Onze vereniging heeft op 1 januari 2021, 33 leden. In het afgelopen jaar hebben er twee van de zwemmers en één wandelaar, hun lidmaatschap van Cormeta beëindigd. Dat betrof de zwemmers Theo Grabijn en Tsukasa Kojima, de wandelaar was Ton Engel. Theo heeft zich bij een andere organisatie aangesloten omdat hij graag wil trainen om nog grotere zwemprestaties neer te zetten. Wij wensen hem veel sportplezier! Het gezin van Tsukasa keerde in mei weer terug naar het eigen land Japan, Tsukasa hoopt daar zijn zwemlessen voort te zetten. Hij bedankte voor de fijne tijd bij Cormeta en voor alles dat hem geleerd is. Ton moest helaas zijn lidmaatschap opzeggen omdat het hem niet meer lukt grote afstanden te wandelen. Gelukkig voegde Nourjan Hasan zich bij de zwemgroep en daarover kun je meer lezen bij het onderdeel zwemmen.Voordat ik deze inleiding afsluit en de penningmeester aan het woord laat over de financiën wil ik al onze vrijwilligers enorm bedanken voor hun inzet voor onze club! Zonder hen kunnen wij niet heerlijk sporten en ondertussen gezellig onderling contact leggen. Daarnaast willen wij ook Blindenpenning, de Oogvereniging Noord-Holland, het Fonds Gehandicaptensport en onze donateurs, vrijwilligers en leden bedanken die ons in 2020 financieel ondersteunden.Wij hopen dat in 2021 de corona meer beheerst kan worden en al onze leden zich weer sportief kunnen uitleven. Veel leesplezier bij het doornemen van dit jaarverslag en graag tot volgend jaar! Met vriendelijke groet,namens het bestuur, Mirjam van Wijk, secretaris.Website: www.cormeta.nl
  
 Van de penningmeesterdoor Henk Nobel. 
In haar inleiding schreef Mirjam het al; het was een raar jaar waar we op terugkijken. Als ik naar de begroting kijk die ik voor dat jaar had opgesteld, dan moet ik haast grinniken; het slaat nergens meer op. Maar wie kon dat voorzien? Inmiddels is, als ik dit schrijf, het nieuwe jaar al een paar weken oud. Het ziet er voorlopig niet naar uit dat de situatie met die Corona-pandemie, snel zal veranderen, hoe goed men ook z’n best zal doen; daar is gewoon tijd voor nodig. Het zal u niet verbazen dat je als vereniging, die wel contributie ontvangt, maar eigenlijk niet veel uitgaf, per saldo geld overhoudt. Natuurlijk waren er uitgaven, zoals die voor de maand december, die pas effect krijgen in het nieuwe jaar. Hier geldt dat dus voor december 2019, wat in 2020 pas te zien is. Dat verklaart ook waarom met name de zwemmers toch in het eerste halfjaar de kosten moesten opbrengen, ook al waren die in feite lager dan normaal. Mirjam schreef ook al over onze tandems, waarmee vroeg in 2020 het één en ander is gebeurd. We kregen er meerdere aangeboden, maar dat waren race-tandems, die we niet zomaar kunnen gebruiken. Het aanbod van 6 verlaagden we daarom naar 2, die we nog wel moesten aanpassen om ze bruikbaar te maken. De Stichting Blinden-Penning was bereid om de kosten die dit met zich bracht, ruimhartig te vergoeden. Wij zijn Blinden-Penning dan ook wederom zeer dankbaar voor hun steun!Gefietst is er overigens nog niet op, want de pandemie wierp roet in het eten, maar daarover zal Gerda u ongetwijfeld vertellen.  Ook een tandem?Bij het zwemmen werden we onder druk gezet door nieuwe regels die aan ons werden opgelegd: We moesten voorzien in begeleiders die over bevoegdheden beschikken; een EHBO-diploma, waarin reanimatie wordt afgedekt, plus een diploma Reddend Zwemmen. We zouden alleen nog maar het water in mogen, als op dat moment begeleiders met die kwalificaties langs de kant staan. Waar vind je mensen die bereid zijn om die diploma’s te behalen en hoe regel je dat bij elke keer dat we zwemmen? Mireille zal daar in haar bijdrage zeker op ingaan. Ik volsta met de mededeling, dat eventuele kosten die het behalen van die diploma’s met zich brengen, door Cormeta opgebracht moeten worden. Ik verwacht echter dat daar wel bijdragen voor te vinden zullen zijn. Uit het cijfermateriaal dat ik als bijlage toevoeg, zie aan het einde van dit jaarverslag, kunt u zien hoe dat rare jaar 2020 in geld zijn gevolgen heeft gehad. U zult daarin zien dat Cormeta heel blij mag zijn met zoveel subsidie en donaties, waarvoor Mirjam al namens het bestuur haar dank uitsprak. Het spreekt vanzelf dat ik vragen over deze cijfers, die bij u mochten opkomen, graag wil beantwoorden. Dat kan telefonisch via 020 – 645 19 62 of per mail viahj.nobel@ziggo.nl. … krijg ‘t er warm van… Vooruitkijkend op 2021 kan ik, met alle onzekerheden die nog in de toekomst verborgen liggen, wel alvast opmerken, dat de inning van contributie voor dat jaar, nog het nodige denkwerk met zich zal brengen, we moeten immers ook een beetje aan uw portemonnee denken, Onze leden horen dat nog!
 
 Zwemmen
Door: Mireille Willemse. 
In Januari werd er weer met veel plezier gestart met een sportief en gezellig zwem-jaar, maar helaas werd dit alles allemaal anders door de komst van corona. Want in maart werd het zwembad gesloten door de landelijke lockdown. Enkele maanden later mocht het zwembad weer open, maar golden er zeer strenge maatregelen in en om het zwembad. Na veel overleg met De Meerkamp en het dagelijks bestuur van Cormeta, heb ik als zwem-coördinator besloten, het zwemmen tot na de zomer-vakantie stil te leggen.Dit was voor iedereen een enorme teleurstelling! De hele zwemgroep begreep dat een ieders gezondheid nu het belangrijkste was en we bleven goede hoop houden. En ja, eind augustus konden we toch weer zwemmen. Al was het met vele maatregelen en aanpassingen die soms voor de nodige chaos zorgden. Zo waren bijvoorbeeld bij terugkomst uit het zwembad, onze kleedhokjes op slot en konden wij er niet in, ondanks de speciale bordjes van Cormeta die op de deuren waren gehangen. Mensen van de groep ná ons waren er gewoon via de andere kant ingegaan, ook al lag onze kleding in de hokjes. Dit zorgde voor de nodige opschudding.  Zijn m’n kleren er nog? En als zwemcoördinator had ik het er dan ook druk mee om de problemen waar wij steeds tegen aan liepen te bespre-ken met Bianca en Kars van De Meerkamp. Hierdoor ontstond wel een prettige samenwerking met hen en daarom vind ik het jammer dat Kars in december De Meerkamp verlaten heeft. Ik kijk ernaar uit met zijn opvolger kennis te maken. Helaas was het zwemmen maar weer van korte duur. Door de toename van de coronabesmettingen werden de maatregelen weer stren-ger en werd het voor ons onhaalbaar om nog te kunnen blijven zwemmen. Dus werd het zwemmen per half Oktober dan ook weer stilgelegd. En helaas is dit tot het einde van 2020 zo gebleven. Naast corona waren er nog andere problemen waar wij als zwemvereniging mee te kampen hadden. Er waren namelijk te weinig zwemvrijwilligers! Verder werd er eindelijk bekend aan welke eisen Cormeta moet voldoen per 2021 om te mogen blijven zwemmen. Er werden diverse advertenties en oproepen geplaatst voor het vinden van nieuwe vrijwilligers, wat ons uiteindelijk toch zes nieuwe vrijwilligers (Alphons, Anuska, Aletta, Damon, Nicole en Kiyomi) heeft opgeleverd. We zijn hier natuurlijk erg blij mee en heten hen dan ook van harte welkom! Per 2021 gelden er nieuwe eisen binnen de zwembaden voor de wat zij noemen toezichthouders aan de rand van het zwembad, Dus onze vrijwilligers in dit geval. Er moet per keer minimaal 1 persoon aanwezig zijn, die in het bezit is van een EHBO- en reanimatie-diploma en een certificaat reddend zwemmen voor zwembaden.  Klopt dat wel allemaal? Cormeta moet hieraan vol-doen om nog gebruik te mogen blijven maken van het zwembad. Hiervoor moest veel besproken en geregeld worden, zowel met De Meer-kamp als met het dagelijks bestuur van Cormeta. De eerste vraag was natuurlijk of de vrijwilligers bereid zouden zijn om deze cursus te volgen, want daar hing voor de vereniging alles van af. De meeste vrijwilligers hebben wel interesse. Ik heb geïnformeerd wat de kosten zijn en waar en wanneer er een cursus gegeven zou worden. Dit is namelijk niet overal mogelijk. Voor Cormeta brengt dit extra kosten met zich mee, maar daar kunnen we niet omheen omdat het noodzakelijk is om nog te mogen blijven zwemmen! Er zullen meerdere vrijwil-ligers deze cursus moeten volgen. Door corona is deze cursus uitgesteld. Als wij niet kunnen voldoen aan deze eisen dan is er nog de mogelijkheid om een medewerker van het zwembad zelf in te huren, maar dit is voor Cormeta onbetaalbaar! Het blijft afwachten wanneer er meer mogelijk is. Helaas was 2020 voor een van onze vaste vrijwilligsters een extra moeilijk jaar. Zij werd zeer ernstig ziek en moest vele behandelingen ondergaan. Wij waren alle-maal geschokt door dit bericht en hoopten allemaal op een goede afloop. Eind december heeft zij gelukkig het bericht gekregen dat alles goed is. Gefeliciteerd! Nu eerst nog enige tijd aan haar herstel werken. Zodra het weer lukt, zal zij ons weer komen ondersteunen, heeft zij gezegd. We wensen haar heel veel succes de komende tijd. We hopen je snel weer te zien! Dit jaar hebben twee zwemmers hun lidmaatschap beëindigd. Theo Grabijn en Tsukasa Kojima. Tsukasa is met het hele gezin terug-gekeerd naar hun eigen land Japan. Tsukasa is goed vooruitgegaan met onze zwemlessen. Hij kon zelfs al in het diepe bad enkele baantjes alleen zwemmen! Hij heeft met veel plezier bij ons gezwommen en hoopt het zwemmen in Japan voort te kunnen zetten.Theo wil graag nog grotere zwemprestaties neerzetten en heeft zich daarom bij een andere organisatie aangesloten. We wensen hem veel succes!  We hebben ook twee nieuwe zwemmers mogen verwel-komen. Jean Poppes, voor velen onder ons een oude bekende. Hij is weer terug van weggeweest. Nourjan Hasan is een meisje van 12 jaar. Zij is met haar familie een aantal jaren geleden naar Nederland gekomen en heeft er heel veel zin in om bij ons zwemles te krijgen. Nicole zal haar hierbij begeleiden.We wensen Nourjan veel plezier en succes toe! Er is het afgelopen jaar ondanks het haast niet kunnen zwemmen, toch veel    Nourjan leert van Nicole  gebeurd. We missen het zwemmen en de contacten allemaal enorm! Ik hoop dan ook dat we elkaar in 2021 weer snel kunnen ontmoeten en het een sportief jaar zal worden! Mireille Willemse (zwemcoördinator)
 
  Wandelen
door: Gerda Schuddeboom. 
Het jaar 2020 Begonnen we met weer een nieuwe, afwisselende wandelkalender. Wie had toen kunnen bevroeden dat hier weinig van terecht zou komen?De wandelingen in januari en februari verliepen goed, met veel belangstellenden.En toen kwam half maart de lockdown en moesten we het samen wandelen in groepsverband, noodgedwongen afblazen. Optimistisch hoopten we dat dit voor slechts enkele maanden zou zijn, maar helaas hebben we de rest van het jaar niet meer samen kunnen wandelen.  Ik heb geprobeerd af en toe nog een mailtje te sturen naar onze groep, maar meer zat er niet in en ik vrees dat dit nog wel enkele maanden zo zal blijven.Natuurlijk gaan we weer op stap, zodra dit voor iedereen verantwoord is. We hebben in elk geval nog een wandelplan! Gerda Schuddeboom, december 202  ….nog even niet….
 
 Tandemrijden
Door: Marij Bosdriesz. 
Ja, wat moet je nu schrijven voor een jaarverslag over zó’n raar jaar …Helaas hebben we het hele jaar 2020 geen enkele tandemrit kunnen maken. Natuurlijk vanwege de corona-maatregelen.  We hebben het RIVM nog gebeld om te horen of het echt niet kon, ook niet in de tijd dat de maatregelen versoepeld waren. Maar nee hoor: anderhalve meter afstand lukt niet op een tandem, dus het mocht echt niet! We hebben het fietsen allemaal heel erg gemist, maar ook elkaar. Raar hoor, om elkaar zo lang niet te zien! Nu maar hopen en duimen dat het in 2021 gaat lukken om mooie tochten te maken, lekker samen te lunchen en heel veel bij te praten … - BezettingVoor dit nieuwe seizoen hadden zich verschillende nieuwe voorrijders aangemeld, waar we heel blij mee waren. Maar ja, helaas hebben zij ook geen kans gehad om mee te fietsen. We hopen heel erg dat, wanneer we weer mogen gaan fietsen in 2021, er nog heel veel voorrijders enthousiast zijn en mee willen tandemmen.  Helaas in dit jaarverslag dus geen mooie beschrijvingen en foto’s van heerlijke fietstochten. Maar dat komt allemaal wel weer … we houden de moed erin! - StallingDe tandems staan sinds juli 2019 (gratis!) in de personeelsstalling van de Hogeschool van Amsterdam (HvA), vlak achter het Amstelstation bij locatie De Leeuwenborgh. Waarschijnlijk zijn ze inmiddels behoorlijk stoffig geworden daar … We zijn nog steeds heel blij met dit aanbod van de HvA. Maar een aandachtspunt voor 2021 is wel, dat de HvA dan uit De Leeuwenborgh gaat vertrekken. De beheerder heeft ons destijds  beloofd dat ze hun best zullen doen voor ons, bijvoorbeeld door een plek te zoeken in één van hun andere gebouwen aan de Wibautstraat. Maar daar zullen we wel achteraan moeten gaan. Hopelijk gaat dat lukken.  -Onderhoud van de tandemsSinds Jan Peeters en later ook zijn vrouw Ditty zijn overleden, moesten we een andere oplossing vinden voor het onderhoud van de tandems. Begin 2019 hebben we daarvoor het R.O.C. van Amsterdam gevraagd of zij iets voor ons konden betekenen. Via hen kwamen we bij Pantar terecht. Zij hebben de tandems toen schoongemaakt, waar nodig opgeknapt en onderdelen vernieuwd. Na er een seizoen mee gereden te hebben (in 2019) bleek een aantal tandems toch weer onderhoud nodig te hebben. Die hebben we in 2020 niet meer naar Pamtar gebracht, maar naar de stalling van het Amstelstation. De meneer die ze repareerde heeft dat met veel liefde gedaan en tegen een schappelijke prijs. Maar hij waarschuwde wel dat een aantal tandems inmiddels zo verouderd en versleten is, dat het afstellen en bijstellen haast niet meer mogelijk is. We zullen op termijn dus uit moeten kijken én moeten sparen of een fonds vinden voor nieuwe tandems. -Nieuwe sporttandems We hebben in 2020 van de Stichting "A.L.S. op de weg” een aanbod gehad van wel acht mooie tandems. De Stichting "A.L.S. op de weg” heeft als doel om mensen met de ziekte A.L.S. te ondersteunen bij het zo lang mogelijk optimaal functioneren in de maatschappij. Hiervoor zijn vaak aanpassingen en hulpmiddelen nodig die buiten de bestaande vergoedingsregelingen vallen. De enthousiaste voorvrouw van A.L.S. op de weg, Bianca Weller, bood ons de tandems aan, omdat die voor A.L.S.-patiënten toch niet heel geschikt waren.  Leo en Marij zijn ze met Bianca gaan bekijken in Zaandam. Helaas was hun conclusie dat ze ook voor het merendeel van de Cormeta-fietsers (zowel voor- als achterrijders) niet heel geschikt waren. Zo ontbreken er op de fietsen kettingkasten, bagagedragers, verlichting en een standaard. Maar het zijn ook herenmodellen met vrij hoge stangen in het frame. Als je als voorrijder dan je been achterom wil slaan om op te stappen moet de achterrijder wel zorgen dat ie nog niet is opgestapt …   Kortom: het snel en makkelijk op- en afstappen is met deze tandems toch wel een uitdaging. We hebben toen besloten om toch twee (en geen acht) tandems over te nemen van "A.L.S. op de weg”. Die kunnen we dan uittesten met enkele voor- en achterrijders die hier wel interesse in hebben.   Bianca de bloemen,Marij en Yvonnede tandemsen Henk de " fotograaf” Ze moeten dan nog wel rijklaar gemaakt worden. De fietsenstalling op het Amstelstation kan die fietsen niet aannemen; dat is te specialistisch voor hen. Maar we hebben iemand gevonden die dat wel wil doen als we weer echt gaan fietsen. Voorlopig staan ze bij de andere tandems in de stalling.  Bianca Weller kwam ze zelf brengen. Henk had al gezorgd voor een mooie bijdrage aan A.L.S. op de weg. En Henk, zijn vriendin Yvonne, en Marij wachtten Bianca op met twee boeketten bloemen en namen de tandems in ontvangst.  -Werving nieuwe voorrijders We hebben op dit moment (januari 2021) geen idee hoeveel voorrijders er nu precies beschikbaar zijn als we weer kunnen gaan fietsen. Hoe dan ook kan het geen kwaad om nieuwe voorrijders te blijven zoeken, om alle leden van Cormeta de kans te bieden om mee te fietsen. In 2020 hebben we ons ook voorgenomen om voorrijders aan het begin van het seizoen (of als we weer mogen fietsen) niet te vragen om in te tekenen voor twee of drie tochten, maar om te vragen wanneer ze NIET kunnen of willen. Velen willen namelijk best vaker meefietsen. En dan houden zij de data vrij in de agenda, waardoor gemakkelijker een invaller gevonden kan worden als dat ineens nodig is.   Marij Bosdriesz
 
 Financieel jaaroverzicht 2020
 
  Inkomsten 10 Subsidies e.d.
1010 Subsidies                              0,00       
1020 Giften/donaties              1.705,00
1021 Specifiek Tandemrijden   900,00
1022 Specifiek Wandelen              0,00
1023 Specifiek Zwemmen         537,50
Totaal 10. Subsidies               3.142,50 
 
11 Bijdragen leden                              
1110 Contributie                        465,00
1120 Tandemrijden                      67,50
1121 Verhuur tandems                  0,00
1130 Wandelen                            82,50
1140 Zwemmen                            90,00
1150 Zwemmen 1e halfjaar        550,00
1151 Zwemmen 2e halfjaar            0,00
 Totaal 11. Bijdragen Leden    1.255,00 
 
Uitgaven 50 Algemene Kosten
5010 Bestuur                                  0,00
5020 Secretariaat                       152,50
5030 Bankkosten                       153,15
5040 Vergaderen                          56,00
5050 Lidmaatschap Gehandicaptensport                337,75
5090 Diversen                            195,63
Totaal 50. Algemene Kosten    895,03
 
51 Kosten tandemrijden
5110 Reparaties                         122,00
5120 Stallinghuur                          0,00
5130 Aanschaf tandems           400,00
Totaal 51. Kost. Tandemrijd.    522,00
 
52 Kosten wandelen
5210 Diverse kosten                      0,00
Totaal 52. Kosten wandelen         0,00
 
 53 Kosten zwemmen
5310 Huur zwembad               1.677,60
5320 Diverse kosten                      0,00
Totaal 53. Kosten zwemmen 1.677,00 
 
Controle: Beginsaldo                              3.831,22 
 
Inkomsten
10 Subsidies                           3.142,50
11 Bijdragen leden                 1.255,00
12 Diverse inkomsten                    0,00
Totaal inkomsten                    4.397,50 
 
Uitgaven
50 Algemene kosten                  895,03
51 Kosten tandem rijden           522,00
52 Kosten wandelen                      0,00
53 Kosten zwemmen              1.677,60
Totaal uitgaven                       3.094,63
 
Eindsaldo                                5.134,09
Beginsaldo, plus inkomstenminus uitgaven, minuseindsaldo is                                   0,00
(en dat moet ook 0,00 zijn)  
 
Wil je nog meer wetenover onze vereniging?Kijk dan op www.cormeta.nl !